Jogszabályok

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága általános kommentárjai és további ENSZ dokumentumok

1. számú általános kommentár (2014) – a törvény előtti egyenlőségről – 12. cikk (angol) (magyar)

2. számú általános kommentár (2014) a hozzáférhetőségről – 9. cikk (angol) (magyar)

3. számú általános kommentár (2016) a fogyatékossággal élő nőkről és lányokról – 6. cikk (angol) (magyar)

4. számú általános kommentár (2016) az inkluzív oktatáshoz való jogról – 24. cikk (angol) (magyar)

5. számú általános észrevétel (2017) az önálló életvitelről és a közösségbe való befogadásról – 19. cikk  (angol) (magyar)

6. számú általános észrevétel (2018) az egyenlőségről és a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról – 5. cikk (angol) (magyar)

7. számú Általános Kommentár (2018) a nemzeti szintű teljesítésről és ellenőrzésről – 33. cikk

8. számú Általános Kommentár (2022) a munkavállalásról és foglalkoztatásról – 27. cikk (angol)

ENSZ Irányelvek az intézményi elhelyezés megszüntetéséről, beleértve a veszélyhelyzeteket is (2022) (angol) (magyar

 

Az Európai Unió vonatkozó szabályai

A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályokról szóló irányelv (2012/29/EU)

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló irányelv (2000/78/EK)

A fogyatékos, illetve csökkent mozgásképességű utasok jogait érintő rendeletek

A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló irányelv (2016/2102)

A szociális jogok európai pillére

Akadálymentesítési irányelv (2019/882)

Az Európai Parlament állásfoglalása az értelmi fogyatékossággal élő személyek és családtagjaik jogairól a Covid 19-válság alatt

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ)

Az Európai Unió Stratégiája a fogyatékossággal élő személyek jogainak érvényre juttatásáért (2021–2030)

Cselekvési terv a szociális jogok európai pillérének megvalósítására

 

Hazai jogforrások

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

A fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról 4/2017. (III. 13.) MNB ajánlás

A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról szóló 1295/2019. (V. 27.) Korm. határozat

A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet

A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény

A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 2009. évi VI. törvény

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

A nemzeti felsőoktatásról 2011. évi CCIV. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A sportról szóló 2004. évi I. törvény

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény

A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól szóló 2022. évi XVII. törvény

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről szóló 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat

Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről szóló 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat

Az Országos Fogyatékosságügyi Programról szóló 5/2015. (IV. 7.) OGY határozat (2015-2025)

Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat

Az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet

Az Országgyűlés Hivatalának 2017/3. számú infojegyzete

Magyarország Alaptörvénye

13/2022. (VI. 2.) számú Alkotmánybírósági határozat

2/2010. (II. 25.) AB határozat

2/2023. (II. 23.) számú Alkotmánybírósági határozat

3105/2023. (III. 14.) számú Alkotmánybírósági határozat

36/2000. (X. 27.) AB határozat

6/2022. (IV. 26.) számú Alkotmánybírósági határozat

61/1992. (XI. 20.) Alkotmánybírósági határozat